Akcije

Pokrenli smo novu akciju u koju se možete uključiti - Vijenac ljubavi!Ovdje više informacija...

Informacije

"Koliko je neki čovjek vrijedan za svoju zajednicu ovisi, u prvom redu, o tome koliko su njegovi osjećaji, misli i djela usmjereni na unapređivanje života drugih ljudi (1934.)" - Albert Einstein

Primatelj : Udruga "Osmijeh", Gajeva 11, Našice;

IBAN PBZ: HR2423400091110403320

Upoznajte nas

upoznajtenasSVE naše akcije su TRANSPARENTNE: svaka uplata se nalazi u popisu, svaki račun je skeniran!

SVI mogu pomagati: netko donacijom, netko pomoći u vrtu a netko kreativnim radom!

Provjerite ovdje naš profil...

Trenutno online

Trenutno aktivnih Gostiju: 8 

S T A T U T

HRVATSKE UDRUGE MLADIH

«OSMIJEH»

Na skupštini Hrvatske udruge mladih «Osmijeh», održanoj 20. kolovoza 2009., temeljem čl. 11. Zakona o udrugama (N. N. Br. 88/01.), skupština je usvojila slijedeći Statut HUMO-a:

 

I. OPĆE DOREDBE

Članak 1.

Hrvatska udruga mladih «Osmijeh» je nepolitička, nevladina i neprofitna udruga građana. Ovim statutom utvrđuje se:

- naziv, sjedište i područje na kojem djeluje Hrvatska udruga mladih «Osmijeh»;
- zastupanje;
- ciljevi;
- djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi;
- ostvarivanje javnosti rada;
- članstvo i članarina;
- pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti članova;
- unutarnjem ustroju udruge;
- tijelima, njegovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata i odgovornostima članova;
- imovini i raspolaganju dobiti;
- načinu stjecanja imovine te prestanku i postupku s imovinom u slučaju prestanka.

Članak 2.

Puni naziv udruge je Hrvatska udruga mladih «Osmijeh», a skraćeni HUMO (u daljnjem tekstu: udruga)

Sjedište udruge je u Našicama, ulica Ljudevita Gaja 11.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Udruga ima svojstva pravne osobe, a kao udruga upisana je u Registar udruga RH.

Udrugu zastupa predsjednik Udruge.

Logotip udruge je četvrtastog oblika, sa stiliziranim tekstom Hrvatska udruga mladih «Osmijeh», a ispod je tekst «Našice». Žig i ostalo znakovlje je istovjetnog oblika i forme. Žig je četvrtastog oblika promjera 46x17mm.

Članak 3.

Osnovni dokument udruge je Statut. Osim Statuta, udruga ima programske dokumente i odluke te smjernice za rad udruge. Odluku o načinu uporabe i izgleda pečata donose Skupština udruge unutar ovog Statuta. Pečat udruge koristi se za ovjeravanje dokumenata udruge i dokumenata potrebnih za rad udruge. Za pohranu i korištenje pečata udruge zadužen je predsjednik udruge. Za pohranu dokumenata udruge zadužen je tajnik udruge.

Članak 4.

Udruga može surađivati sa sličnim asocijacijama i udrugama u zemlji i inozemstvu.

Rad udruge je javan. Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova udruge i putem javnog priopćavanja.

Članovi se o radu udruge obavještavaju dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela udruge.

Udruga može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju.

Odluku o izdavanju glasila donosi Predsjedništvo udruge.

Udruga po potrebi izdaje i druga sredstva javnog informiranja (bilten, plakate i dr.) sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.

 

II. TIJELA UDRUGE

Članak 5.

Tijela udruge su:

  1. Skupština
  2. Predsjedništvo udruge
  3. Sud časti

Udrugu predstavlja i zastupa predsjednik  udruge. Zamjenik predsjednika udruge i druge osobe mogu zastupati udrugu samo uz pismeno ovlaštenje predsjednika ili po odluci   Predsjedništva.

Članovi Suda časti ne mogu biti ovlašteni da predstavljaju ili zastupaju udrugu.

Članak 6.

Skupština

Skupština udruge je najviše programsko, izborno i nalogodavno tijelo udruge.

Skupština se održava najmanje jednom u dvije godine i svake četiri godine je izbornog karaktera.

Skupštinu saziva predsjednik udruge. Osim predsjednika, može ju sazvati Sud časti na osnovu zahtjeva predsjedništva udruge ili na osnovu potpisa 1/3  članova udruge.

Skupština donosi Statut, programske smjernice i odluku o prestanku rada udruge, kao i druge odluke vezane za rad i postojanje udruge. O radu Skupštine vodi se zapisnik koji potpisuje predsjednik udruge i dva ovjerovatelja zapisnika. Zapisnik je istovremeno dokument koji sadržava i programske smjernice i ostale odluke.

Skupština udruge:

- donosi Statut i njegove izmjene i dopune
- donosi druge opće akte potrebne za djelovanje udruge
- bira i razrješava članove Predsjedništva; predsjednika, zamjenika predsjednika i tajnika te tri člana Suda časti
- donosi program rada, financijski plan i usvaja zaključni račun
- razmatra izvještaj o radu predsjednika udruge
- odlučuje o sudjelovanju udruge u radu nacionalnih i inozemnih organizacija
- odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama, učlanjivanje u druge udruge i istupanju iz njih
- odlučuje o prijemu u počasno članstvo udruge
- rješava o žalbama članova
- odlučuje o prestanku udruge
- odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad udruge utvrđenim ovim Statutom, koja nisu stavljena u nadležnost drugog tijela.

Rad Skupštine je pravovaljan ako njemu prisustvuje najmanje ½ članova udruge. O načinu glasovanja odlučuju članovi Skupštine. 

Predsjedništvo

Predsjedništvo se sastoji od predsjednika, zamjenika predsjednika i tajnika koje bira Skupština udruge.

Predsjedništvo udruge:

- razmatra dokumente, zadužuje članove udruge i njene dužnosnike za provedbu odluka tijela udruge,
- donosi odluku o jednokratnoj suradnji s ostalim subjektima na osnovu provedbe projekata i programskih dokumenata udruge.
- Ukoliko neki dužnosnik udruge podnese ostavku na svoju dužnost, Predsjedništvo bira vršitelja dužnosti na njegovo mjesto iz redova članova udruge.
- donosi odluku o primanju članova u udrugu.
- podnosi izvješće o radu Skupštini udruge. O svakoj sjednici Predsjedništva vodi se zapisnik koji svojim potpisom ovjeravaju predsjednik i tajnik udruge.
- donosi odluku o osobama ovlaštenim za predstavljanje udruge pri državnim, lokalnim i ostalim subjektima ovisno o potrebama rada.
- donosi Poslovnik o radu kojim detaljnije utvrđuje svoje aktivnosti.

Sjednica Predsjedništva udruge je pravovaljana ako njoj prisustvuje natpolovična većina ukupnog broja članova Predsjedništva udruge.

 Sud časti

Sud časti udruge sastoji se od predsjednika Suda časti i dva člana.

Sud časti prati rad udruge i njenih članova, ukazuje na prijestupe i prekršaje Statuta udruge i izriče stegovne mjere. Stegovne mjere mogu biti javna opomena, zabrana predstavljanja udruge i isključenje iz članstva. Sud časti o svakoj svojoj sjednici vodi zapisnik, a sastaje se najmanje jednom godišnje i po potrebi.

Konstituirajuću sjednicu Suda časti saziva predsjednik udruge. Članovi Suda časti između sebe biraju predsjednika Suda časti.

 Mandat dužnosnika

 Mandat dužnosnika traje četiri godine, može prestati i istupanjem ili isključenjem dužnosnika iz udruge. 

Članak 7.

Udruga može osnivati ogranke. Ogranci nemaju svojstva pravne osobe. Ogranak se osniva na zahtjev članova udruge. Ogranak sačinjavaju:

- uprava ogranka
- članstvo ogranka

Upravu sačinjavaju:

- odgovorni član ispostave
- tajnik ispostave
- tri suodgovorna člana.

Članove uprave ogranka biraju na Skupštini ogranka svi članovi. Prava, obveze i odgovornosti članova ogranka proizlaze iz Zakona, Statuta, općih akata, odluka, ciljeva i osnovne djelatnosti udruge.

 

III. RAD I CILJEVI UDRUGE

Članak 8.

Rad udruge je javan u svakom pogledu.

Rad udruge je u potpunosti nepolitičkog, vjerskog ili sličnog segregativnog karaktera.

Odluke svih tijela udruge donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova. Odluke se donose javnim glasovanjem, Skupština udruge može donijeti odluku da se glasovanja vrše i tajno.

 Dužnosnici

Predsjednik udruge saziva, priprema i vodi sjednice Predsjedništva i Skupštine. Predsjednik može imenovati glasnogovornika udruge između jednog od članova Predsjedništva. U dogovoru sa zamjenikom predsjednika i tajnikom, predsjednik raspoređuje sredstva za rad udruge.

Zamjenik predsjednika zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili prestanka obavljanja dužnosti prije isteka mandata u svim pitanjima iz njegove nadležnosti. U slučaju da predsjednik prestane obnašati svoju dužnost, zamjenik predsjednika postaje vršitelj dužnosti predsjednika do kraja mandata.

Tajnik brine o svim administrativnim poslovima udruge, u skladu s odlukom i zaključcima Skupštine i Predsjedništva, uputama predsjednika udruge, te je odgovoran za uredno i savjesno vođenje i čuvanje knjiga članstva, knjige zapisnika i arhive udruge.

Članak 9.

Ciljevi i djelatnosti udruge

Ciljevi udruge su:

- promicanje interesa mladih sa sela za aktivnijim uključivanjem u javni i društveni život
- suradnja sa drugim udrugama, nevladinim organizacijama koje se bave sličnim aktivnostima
- promicanje moralnih vrijednosti seoskog života mladih i kulturne baštine
- suradnja sa tijelima državne uprave te lokalne uprave i samouprave vezano uz probleme mladih u društvu i seoskim sredinama
- svjedočiti ljubav prema bližnjemu
- pružiti pomoć ugroženima kao što su: stare osobe, bolesnici, invalidi, nemoćnici, ovisnici, osobe koje žive na rubu ljudskog dostojanstva i svima kojima je potrebna bilo kakva duhovna, stručna ili materijalna pomoć.

 Djelatnosti udruge su:

- prihvat članova drugih udruga mladih i prezentiranje ljepota našeg Našičkog kraja i druženje uz kulturni program
- neposredno pomagati ugroženim osobama u konkretnim okolnostima u kojima žive, što podrazumijeva traženje i posjećivanje ugrožene osobe i omogućavanje dostojnog života
- prikupljanje osnovnih životnih potrepština, skladištenje i njihova podjela
- otvaranje praonica odjeće namijenjenih potrebama siromašnih
- izgradnja i vođenje svratišta, prihvatilišta i domova za siromašne
- osnivanje i vođenje centra za pomoć u kući
- uzgoj voća i povrća na vlastitom poljoprivrednom zemljištu
- organiziranje predavanja, seminara i drugih stručnih skupova o problemima iz područja starih, bolesnih, invalidnih i drugih ugroženih osoba
- duhovno, stručno i profesionalno usavršavanje članova.

 

IV. ČLANSTVO

Članak 10.

Članom udruge može postati svaki punoljetan državljanin Republike Hrvatske, bez obzira na spol, vjeroispovijest, boju kože i članstvo u ostalim udrugama ili političkim strankama. Član udruge potpisuje pristupnicu, a o njegovu primanju u članstvo odluku donosi Predsjedništvo. Članstvo u udruzi može biti redovno, podupiruće i počasno.

Redovni članovi mogu biti i pravne osobe sa sjedištem u RH koje podržavaju djelatnost udruge.

Podupirući članovi su građani koji moralno i materijalno podupiru djelovanje udruge.

Počasnim članom mogu postati državljani RH i stranci, koji su svojim djelovanjem posebno doprinijeli razvoju udruge.

Redovni članovi udruge rade kao dragovoljci (volonteri), a iznimno mogu raditi u udruzi i kao stalno zaposleni.

Rad članova udruge, koji rade kao dragovoljci mora se odvijati u skladu s odredbama ovog Statuta.

Zasnivanje, trajanje i prestanak radnog odnosa, te druga pitanja važna za članove u stalnom radnom odnosu regulirati će se posebnim općim aktima udruge, u skladu sa zakonom. 

Članak 11.

Odluku o prijemu u redovno članstvo donosi Predsjedništvo.

Prava i obveze redovnih članova su;

- da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva udruge i doprinose ostvarivanju njenih djelatnosti
- da savjesno i odgovorno izvršavaju obveze i zadatke koji su im povjereni
- da budu obaviješteni o radu udruge i njezinih tijela te o materijalnom i financijskom poslovanju
- da biraju i budu birani u tijela udruge
- da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad udruge i njezinih tijela
- da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata udruge
- da redovito plaćaju članarinu
- da čuvaju i podižu ugled udruge i zastupaju njene interese
- da čuvaju imovinu udruge.

Članak 12.

Svaki član može istupiti iz udruge davanjem Predsjedništvu udruge odgovarajuće pisane izjave. Udruga može iz svog članstva isključiti onoga člana koji ne poštuje programske i statutarne dokumente udruge, odluke nadležnih tijela udruge, te šteti ugledu udruge.

Prijedlog za isključenje može podnijeti bilo koje tijelo udruge ili najmanje 5 članova udruge.

Odluku o isključenju donosi Sud časti, nakon rasprave kojoj se nazočni i donositelji prijedloga za isključenje i član čije se isključenje predlaže.

Član udruge mora biti u roku od 7 dana izvješten o isključenju.

Obnašanje dužnosti prestaje danom donošenja odluke.

Žalba na odluku Suda časti može se uputiti Skupštini udruge. Odluka Skupštine udruge o žalbi je konačna.

Osoba koja je isključenjem prestala biti član udruge ne može se ponovno učlaniti u udrugu prije isteka roka od dvije godine od dana donošenja odluke o isključenju.

 

V. FINANCIRANJE I IMOVINA UDRUGE

Članak 13.

Imovinu udruge čine pokretne i nepokretne stvari te prihodi koje udruga ostvaruje od:

- članarine
- donacija i dotacija
- dobrovoljnih priloga i darova
- prinosa sabirnih akcija i dobitaka od raznih priredbi
- zaklada
- sredstava ostvarenih dopuštenom djelatnošću od prodaje voća i povrća uzgojenog na vlastitom poljoprivrednom zemljištu, a koji se usmjeruju na financiranje osnovne djelatnosti udruge
- suradnje s privrednim i privatnim poduzetničkim subjektima na području grada Našica i RH (sponzorstva, donacije i financiranje projekata) te od tijela državne ili lokalne uprave i samouprave
- prihoda od izdavanja samostalnog glasila u tiskanom ili elektronskom obliku
- ostali prihodi sukladno Zakonu.

Odluku o prikupljanju i iznosu članarine donosi Predsjedništvo udruge, ovisno o potrebi udruge.

Imovina udruge stječe se na isti način kao i financiranje udruge (sponzorstva, donacije itd.).

Odluku o raspolaganju imovinom i njezinom korištenju, nabavci ili prodaji donosi Predsjedništvo udruge.

 

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

 Izvorno tumačenje pojedinih odredbi ovog Statuta daje Skupština udruge na prijedlog Suda časti. Tumačenje primjene odredbi ovog Statuta daje Sud časti na zahtjev bilo kojeg člana ili tijela udruge.

Članak 15.

 Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može dati bilo koje tijelo ili član udruge. Inicijativu razmatra Sud časti i odlučuje o pokretanju postupka za izmjene i dopune Statuta. Sud časti dužan je očitovati se o svakom prijedlogu izmjena i dopuna Statuta.

Članak 16.

 Odluku o osnivanju, udruživanju, preregistraciji i raspuštanju udruge, donosi Skupština udruge 2/3 većinom svih članova Skupštine.

Članak 17.

 U slučaju prestanka rada udruge, ili njenom preregistriranju moguća imovina će se prodati na javnoj dražbi, a ostvarena dobit će se donirati seoskim obiteljima sa puno djece. Pravo prvokupa (prije dražbe) imaju članovi udruge. Odluku o osobama zaduženim za obavljanje i organiziranje javne dražbe donosi Skupština na kojoj se donosi i odluka o prestanku rada udruge.

Članak 18.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

U Našicama, 20. kolovoza 2009. g.

Predsjednih Hrvatske udruge mladih «Osmijeh»

Ruža Breskovac

 


rssfeed Poštovani posjetitelji, sadržaj možete pratiti putem RSS kanala, ili ga možete dodati na Vaše društvene mreže.
Favoriten Twitter Facebook Myspace Stumbleupon Digg google Yahoo